Betingelser

De følgende bestemmelser er innholdet i reiseavtalen mellom turisten og firmaet Best-BikeTours. De er et tillegg til § 651a i den tyske loven Bürgerliches Gesetzbuch (avtaletypiske plikter ved reiseavtaler) og § 4-11 Bürgerliches Gesetzbuch regelverk for opplysningsplikt (Opplysnings- og dokumentasjonsplikt for reisearrangører). Vær oppmerksom på at dette er en oversettelse av den tyske teksten. For retten gjelder kun den tyske versjonen av betingelsene!

1. Avtaleinngåelse:
A) Generelt:
a) Grunnlaget for avtaletilbudet fra Best-BikeTours og avtaleinngåelse/bestilling fra kundens side, er det skriftlige tilbudet i katalogen og/eller på internett eller et individuelt, skriftlig enkelttilbud, hvis kunden skulle ha mottatt et slikt før bestilling.
b) Reiseformidlere har ikke fullmakt til å endre innhold i reiseavtalen, særlig ikke å innrømme ytelser som går utover de som er beskrevet i reisetilbudet.
c) Opplysninger i trykk- eller internettmedier som ikke er utgitt av Best-BikeTours, er ikke bindende for Best-BikeTours, hvis de ikke blir en del av avtalen gjennom uttrykkelige avtaler med kunden.
d) Hvis innholdet i bestillingsbekreftelsen viker fra innholdet i bestillingen, så foreligger det et nytt tilbud fra Best-BikeTours. Reiseavtalen inngås på grunnlag av dette nye tilbudet når kunden gir uttrykk for det, foretar et første avdrag eller restbetaling eller at han benytter seg av reisetilbudet.
e) Den som bestiller hefter for sine medreisendes avtaleforpliktelser, såvel som for sine egne såfremt han har påtatt seg denne forpliktelsen gjennom en uttrykkelig og særlig erklæring.
f) Det påpekes at det etter regelverket om fjernsalgsavtale (Bürgerliches Gesetzbuch § 312b ledd 3 nr. 6) ikke består en angrerett etter avtaleinngåelse uansett på hvilken måte man bestilte.

B) Manuell bestilling:
a) En bestilling kan gjøres skriftlig, per faks, per e-post eller per telefon.
b) Med bestillingen tilbyr kunden en inngåelse av reiseavtalen på en forbindtlig måte.
c) Når reisebekreftelsen fra Best-BikeTours mottas er avtalen inngått. Denne bekreftelsen må ikke ha en bestemt form. Den blir som regel tilsendt skriftlig per post, men kan også gis muntlig eller over telefon og fører da også til avtaleinngåelse.

C) Online-bestilling (Avtaleinngåelse i elektronisk handel)
a) Interessenten får forklart gangen i online-bestillingen på hjemmesiden til Best-BikeTours.
b) Brukeren av online-skjemaet får forklart at og hvordan han kan korrigere eller slette det han har fylt ut eller nullstille skjemaet.
c) Såfremt de gitte opplysningene i skjemaet blir lagret i online-bestillingssystemet, blir brukeren opplyst om lagringen og om muligheten til å få frem disse opplysningene igjen ved en senere anledning.
d) Ved å klikke på feltet "Send bestilling“ tilbyr kunden Best-BikeTours forbindtlig avtaleinngåelse. Når skjemaet er sendt, bekreftes det elektronisk at bestillingen er mottatt.
e) Ved å klikke på feltet "Send bestilling" tilbyr kunden Best-BikeTours forbindtlig avtaleinngåelse, det gir derimot ennå ingen krav på at reisekontrakten blir inngått. Best-BikeTours står fritt til å godta kundens avtaletilbud eller ikke.
f) Reiseavtalen er inngått idet kunden mottar Reisebekreftelsen fra Best-BikeTours.

2. Betaling:
a) Etter avtaleinngåelse og etter utstedelse av et reisegarantidokument etter § 651k i Bürgerliches Gesetzbuch, kreves et første avdrag på 20 % av prisen på reisen. Resten av beløpet må betales fire uker før starten på reisen.
b) Hvis kunden ikke betaler avdrag eller restbetaling etter avtale, kan Best-BikeTours, etter purring med betalingsfrist, trekke seg fra reiseavtalen og kreve kunden for gebyr for opphevelse av avtalen etter nummer 4. Dette forutsetter at Best-BikeTours er beredt til å innfri ytelsene som var avtalt og det ikke består noen tilbakeholdsrett verken iht. loven eller avtalen.

3. Endring av ytelser:
a) Etter avtaleinngåelse er det bare mulig å gjøre endringer på vesentlige reiseytelser hvis endringene ikke er betydelige og helheten av reisen ikke forandres.
b) Best-BikeTours forplikter seg til å informere kunden om vesentlige endringer i ytelsene med én gang de får kjennskap til det.
c) Hvis en betydelig endring på en vesentlig reiseytelse skulle inntre, har kunden krav på å kunne trekke seg gebyrfritt fra reiseavtalen eller å kreve å delta på en minst likeverdig reise, hvis Best-BikeTours har en slik reise i programmet og de kan tilby den vederlagsfritt. Kunden må gjøre disse rettighetene gjeldende, rett etter at Best-BikeTours har opplyst om endringene i reiseytelsene.

4. Fratredelse før reisestart og avbestillingsgebyr:
a) Kunden kan avbestille reisen til enhver tid før reisen er påbegynt. Man må gi beskjed om avbestillingen til Best-BikeTours på den nedenforstående adressen. Hvis reisen ble bestilt gjennom en reiseformidler, kan man avbestille hos denne. Vi anbefaler å avbestille skriftlig.
b) Hvis kunden avbestiller før reisen er påbegynt eller ikke dukker opp på reisen, mister Best-BikeTours kravet på betalingen for reisen. I stedet for dette kan Best-BikeTours kreve en passende erstatning for de gjeldende reiseendringene og for umaken i forhold til den enkelte prisen, unntatt ved force majeure. Ved beregning av erstatning tar man hensyn til sparte omkostninger og mulige anvendelser reiseledelsen hadde for andre ting. Erstatningen blir beregnet på grunnlag av tidspunktet avbestillingen ble mottatt og beregnes slik

Inntil 30 dager før reisen begynner 10%
29 dager – 15 dager før reisen begynner 20%
14 dager – 08 dager før reisen begynner 50%
07 dager – 01 dag før reisen begynner 80%
På dagen reisen starter eller hvis man ikke dukker opp 90%

voor sykkel & skip gjelder:

Inntil 84 dager før reisen begynner 20 %
83 dager – 42 dager før reisen begynner 30 %
41 dager – 30 dager før reisen begynner 60 %
29 dager – 15 dager før reisen begynner 90 %
14 dager – På dagen reisen starter eller hvis man ikke dukker opp 95 %

voor cruises gjelder:

Inntil 30 dager før reisen begynner 20 %
29 dager - 22 dager før reisen begynner 50 %
21 dager - 1 dag før reisen begynner 75 %
På dagen reisen starter eller hvis man ikke dukker opp 90 %

c) Kunden står fritt til å bevise at det ikke er oppstått et tap eller at tapet er betydelig mindre enn den prisen han skulle betale.
d) Best-BikeTours forbeholder seg retten til å kreve en høyere, mer konkret erstatning i stedet for Reiseprisen. For å kunne gjøre det er Best-BikeTours forpliktet til konkret å fremlegge betydelig høyere utgifter med hensyn til sparte omkostninger og eventuelle videre bruk av reiseytelsene.
e) Den lovfestede rettigheten kunden har til å overdra reisen til en annen deltaker etter § 651 b Bürgerliches Gesetzbuch (Avtaleoverdragelse), gjelder.

5. Endre bestilling:
a) Kunden har etter avtaleinngåelse ikke krav på å kunne gjøre endringer (endre bestilling) vedrørende reisedato, reisemål, sted hvor reisen skal begynne eller losji. Hvis likevel en endring av bestillingen gjøres inntil 15 dager før reisen er påbegynt kan det kreves et endringsgebyr på 50 € per bestilling, såfremt det ikke ble avtalt noe annet da endringen ble bekreftet.
b) Endringsønsker i tiden mellom 14 dager før reisen starter frem til reisestart, kan, såfremt gjennomføringen overhodet er mulig, bare gjennomføres ved at man annullerer reiseavtalen som beskrevet i punkt 4c og ved at man bestiller en ny reise. Dette gjelder kun endringsønsker som medfører lave kostnader.

6. Ytelser man ikke benytter seg av:
Man har ikke krav på proporsjonal erstatning av prisen for enkelte, etter avtalen tilbudte reiseytelser man ikke benyttet seg av, hvis det var kundens egen skyld, f.eks. ved for tidlig avreise. Best-BikeTours vil prøve å få erstatning for sparte omkostninger hos tjenesteyterne, hvis ikke ytelsene er uvesentlige eller lovlige eller administrative bestemmelser taler imot.

7. Generelle plikter for kunden:
A) Den i § 651 d ledd 2 i Bürgerliches Gesetzbuch gitte forpliktelsen til å bevise mangler, konkretiseres på følgende måte:
a) Den reisende er forpliktet til umiddelbart å melde i fra til Best-BikeTours om mangler som oppstår og be om at mangelen blir avhjulpet.
b) Senest når kunden mottar reisedokumentene blir denne omfattende informert om hvordan man kan komme i kontakt med Best-BikeTours i løpet av reisen.
c) Krav i forhold til en mangel ved reisen faller kun ikke bort, når den reisende ga beskjed, men beskjeden ikke kom fram og det ikke var den reisendes skyld.

B) Reiseformidlere, hotellmedarbeidere eller andre av Best-BikeTours' avtalepartnere har ikke mulighet til og har ikke fullmakt til å bekrefte mangler eller anerkjenne krav mot Best-BikeTours.

C) Hvis reisen som følge av en mangel er betydelig negativt forandret eller at som følge av en mangel, man ikke kan forvente at kunden skal dra på reisen, så kan han heve avtalen. Hevingen er først gyldig hvis BestBikeTours ikke klarer å avhjelpe mangelen innen en passende frist gitt av kunden. Det er ikke nødvendig å fastsette en frist hvis det er umulig å avhjelpe mangelen, Best-BikeTours nekter å avhjelpe eller hvis særlige grunner for den reisende gjør det mulig å heve avtalen umiddelbart.

D) Kunden plikter å informere Best-BikeTours hvis han ikke mottar de nødvendige reisedokumentene innen den fristen som ble gitt, eller hvis de ikke er fullstendige.

8. Særlige plikter for kunden:
a) Den reisende forplikter seg til å ta sin helse og fysiske form i betraktning før bestilling, før reisestart og under reisen. Særlig er det nødvendig i visse tilfeller å konsultere en lege. Best-BikeTours har i dette henseende ingen avtalebunden råds-, kontroll- eller overvåkningsplikt.
b) Videre er det den reisendes plikt å kontrollere at den egne sykkelen, også sykler som er utleid fra Best-BikeTours eller en avtalepartner, er teknisk mangelfri og trafikksikker. I henhold til generell lovpålagt forpliktelse til påpeking av mangler, er den reisende pliktig å gi Best-BikeTours umiddelbar beskjed om eventuelle mangler på de lånte syklene og å kreve at de blir avhjulpet.
c) Den reisende er pliktig å overholde alle trafikkreglene til punkt og prikke. Uavhengig av informasjon gitt av Best-BikeTours i forhold til dette, så har kunden plikt til å informere seg om de gjeldende trafikkreglene i de enkelte reiselandene.
d) Den reisende bes om å unngå enhver skade og negativ innvirkning på fremmede personer og gjenstander eller å sette dem i fare. Den reisende bes derfor om å sykle og oppføre seg og å tilpasse sin kjørestil på en slik måte at dette ikke skjer.
e) Vi anbefaler alle som drar på våre turer å bruke hjelm!

9. Begrensning av ansvar:
Etter avtalen heftes for skader, som ikke resulterer i død, skader på kroppen eller helsen, opp til det tredobbelte av reiseprisen,
a) såfremt skaden på kunden verken var forsettlig eller grovt uaktsomt gjort eller
b) såfremt Best-BikeTours er ansvarlig for en skade for en kunde forårsaket av en tjenesteyter.

10. Foreldelse:
a) Krav fra kunden etter § 651 c til f i Bürgerliches Gesetzbuch som gjelder død, skader på kropp eller helse som et resultat av forsettlig eller uaktsom pliktforsømmelse av Best-BikeTours eller en lovfestet stedfortreder eller en kontraktmedhjelper for Best-BikeTours, foreldes etter to år. Dette gjelder også for krav på erstatning for andre skader som er et resultat av forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse av Best-BikeTours eller en lovfestet stedfortreder eller en kontraktmedhjelper for Best-BikeTours.
b) Alle videre erstatningskrav etter § 651 c til f i Bürgerliches Gesetzbuch foreldes etter ett år.
c) Foreldelsesfristen etter nummer 11.1 og 11.2 starter med den dagen som følger etter den dagen reisen ble avsluttet etter avtalen. Faller den siste dagen i fristen på en søndag, en offisiell helligdag eller en lørdag, så er det neste arbeidsdag som gjelder.
d) Hvis det foregår forhandlinger mellom kunden og Best-BikeTours om erstatningskravet eller omstendighetene som ligger til grunn for kravet, så er foreldelsesfristen avbrutt inntil en av forhandlingspartnerne avbryter forhandlingene. Foreldelsen inntreffer tidligst tre måneder etter slutten på avbrytelsen.

11. Overensstemmelse om valg av rett og rettssted:
a) For hele retts- og avtaleforholdet mellom kunden og Best-BikeTours blir utelukkende den tyske rett bestemt gjeldende. Man kan bare inngi klager der Best-BikeTours har sitt sete. Dette gjelder imidlertid ikke kunder som kommer fra et EU-land, Sveits, Liechtenstein, Norge eller Island.
b) For klager fra Best-BikeTours mot kunder eller avtalepartnere, forhandlere eller juridiske personer som omhandles av offentlig- eller privatrett, blir det avtalt at rettsstedet er der Best-BikeTours har sitt sete. Dette gjelder også for klager mot personer som har sitt bosted eller normale tilholdssted i utlandet, eller hvis bosted eller normale tilholdssted er ukjent på det tidspunktet klagen inngis.

Reisearrangør:
Best-BikeTours
Kanzleistr. 14
D-78462 Konstanz
Tel. +49 - (0)7531-916 093

info@best-biketours.com